کلاهبرداری ملکی

و ن پرسیده شده در 4 ماه پیش
سلام.

شخص الف ملکی را به شخص ب با مبایعه نامه بنگاه فروخته و مالکیت را واگذارنمود —سپس اینجانب همان ملک را از شخص ب خریدم و مالکیت در مبایعه نامه بنگاه به اینجانب واگذار شد—-دوماه بعد شخص الف و ب با امضای اقاله نامه ای معامله اول رافسخ میکنند. و شخص الف بعدا با شکایت کیفری از شخص ب مدعی میشود که معامله دوم بعد از تاریخ اقاله انجام شده و تاریخ معامله دوم بصورت مزورانه قبل از تاریخ اقاله درج شده…بعد از اتمام تحقیقات بازپرس در کیفر خواست با خط خود قید مینماید که معامله اول بین شخص الف و ب و همچنین معامله دوم بین شخص ب و اینجانب درست و صحیح بوده و صرفا کلاهبرداری از طریق اقاله مال غیر تایید میگردد. اما در کیفر خواست چاپی صرفا به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر اشاره میشود

قاضی شعبه کیفری علی رغم اینکه بازپرس در کیفر خواستی که با خط خود نگاشته و معامله اول و دوم را وجیه قلمداد کرده بود در حکم خود معامله دوم را کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر خوانده است که خلاف کیفر خواست دست نوشته بازپرس میباشد.

آیا با استناد به کیفر خواست دست نوشته بازپرس که فقط اقاله بعدی صورت گرفته را مصداق کلاهبرداری تشخیص داده میتوان در شعبه تجدید نظر با استناد به اینکه قاضی شعبه کیفری خارج از کیفرخواست رای داده ، رای را نقض کرد؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 4 ماه پیش
سلام- البته قابل پیش بینی نیست اما دفاع شما قابل توجه است.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا