مشارکت بین مالک وسازنده

ک ن پرسیده شده در 5 ماه پیش
با توجه به اینکه در تمام نمونه قراردادهای مشارکت در ساخت بین مالک و سازنده “موضوع قرارداد” عبارت از امر و وظیفه و مسولیت ساختن ساختمان و تهیه مدارک لازم توسط سازنده تعریف شده است، لطفا بفرمائید تفسیر بند زیر چیست؟

سازنده بدون توافق مالک حتي در حضور شهود حق واگذاری و انتقال موضوع قرارداد را به غیر کلا و جزا تحت هیچیک از عناوین حقوقی از قبیل صلح. وکالت. بیع. مشارکت. نمايندگي. را که کتبا در ظهر قراردادها تصریح می شود تا اتمام عملیات ساخت و تکمیل نهایی ساختمان و صدور سند تفکیکی از خود سلب و ساقط مینماید.

با تشکر

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش
به معنی ان است که مباشرت شخص سازنده در انجام مشارکت شرط است ونمی تواند اجرای موضوع مشارکت را بدون اذن مالک به دیگری واگذار نماید

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا