نحوه اطلاع از رای صادره دادگاه چگونه است؟

مهدی پرسیده
چطور از رای دادگاه با خبر بشیم؟ مدت زیادی گذشته و خبری نیست. به ما گفته بودن که از دادگاه ابلاغیه میاد واسموندکمه بازگشت به بالا
دریافت مشاوره از وکیل