متهمی که به علت جرمی متواری میباشد و همزمان مرتکب جرم تازه ای میشود آیا برای جرم تازه اش حکم جلب جدیدی صادر میشود

ط خ پرسیده شده در 8 ماه پیش
باسلام متهم به اتهام الف احضار وقرار تامین صادر ودر ادامه تحقیقات متهم برای اتهام دیگر احضار ولیکن بدلیل متواری شدن جلب وی محقق نگردید وقرار تامین وی توسط دادستان ضبط گردیدوپس از ضبط قرار تامین کیفری ادله دیگری از سوی شاکی ابرازمی گردد که اتهام دیگری رامنتسب به متهم می نماید آیا پس از احضار متهم پیرامون اتهام جدید وعدم حضورش دادسرا میتواند براساس گزارش سابق که متهم متواری می باشد دیگر راجع به اتهام جدید برگ جلب صادرننماید وبراساس همان گزارش سابق که متهم متواری است پرونده اظهار نظر گردد.باتشکر از عزیزان

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
پاسخ سئوال مثبت بنظر میرسد

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا