درخواست افراز -ملک مشاع و موقوفه

ل ق پرسیده شده در 2 ماه پیش
باسلام.شخصی دودانگ مشاع ازعرصه واعیان یک قطعه زمین ومنزل مسکونی واقع درآن را خریداری مینماید، زمین مذکور مشاع بین ۳برادر بوده که فروشنده با وکالت از برادران دیگراقدام به فروش مینماید

شخص خریدار بدلیل عدم اطلاع ازمعنی کلمه مشاع وبااین حساب که توافق بین وی وفروشنده اعیان موجود درزمین مذکور به انضمام زمین اطراف آن که کلا۲دانگ میشود بوده آن راخریداری مینمایدولی فروشنده بعدازبیع جهت تحویل اقدام نمینماید

خریداردادخواست اثبات مالکیت والزام به تحویل مطرح مینمایدکه دردادگاه تازه متوجه میشودملک دررهن بانک بوده وهمچنین۱۴مترازکل زمین موقوفه میباشد

همچنین وکیل خوانده ایرادبرمشاعی بودن مبیع وعدم امکان تحویل گرفته است

ضمن اینکه بعدازبیع مذکور،قسمتی دیگر از باقیمانده زمین مذکوربه ثالث فروخته میشود

حال بعدازطرح دعوی مذکور

اولا:نتیجه دعوی مذکورچه میشود؟

ثانیا:آیابا استرداد دعوی وتقاضای افراز ومتعاقبا بدلیل عدم امکان افرازبدلیل وجود اعیان تقاضای فروش نتیجه بخش میباشد؟ چه دادخواستی بهتر می باشد

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
سلام- نتیجه دعوی و پرونده قابل پیش بینی نیست ولی اگر دارای پلاک ثبتی است درست تر این است که درخواست افراز از اداره ثبت منطقه نمایید اگر قابل افراز نیست و توافقی هم بین تقسیم ملک مشاع بین مالکین وجود ندارد ناچار باید درخواست دستور فروش ملک مشاع را داشته باشید.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا