استرداد چک امانی از بنگاه بابت وام مشارکت ساخت وساز

ث خ پرسیده شده در 2 ماه پیش
سلام. دریک قراردادمشارکت درساخت سازنده مبلغی رابه عنوان وام ازبانک اخذنموده است ودرقرارداد ذکرشده است درصورتیکه سازنده وام رادرمهلت مقرر پرداخت نکند مالک حق داردچک تضمین راکه نزد حکم (بنگاه املاک)

است اخذنموده وازچک مزبوروام راپرداخت نماید درحال حاضربه علت اینکه حکم (بنگاه املاک)باوجوداظهارنامه حاضربه حکمیت وداوری نشده است ودعاوی واختلافات دیگرازطریق دادگاه پیگیری میشود وبنگاه اعلام نموده است که جهت استردادچک امانی حکم دادگاه رامیخواهم چه دعوایی بایدمطرح نمود ؟تنها راه استردادچک امانی است ؟والزاما مبلغ هزینه دادرسی مطابق وجه چک بایدپرداخت شود؟

باتوجه به اینکه مبلغ چک ۷۵۰ میلیون است میتوان دعوای دیگری که کم هزینه ترباشد مطرح نمود؟ چه دعوایی مناسب است.

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش
سلام- الزام به انجام تعهد از طرف متعهد مبنی بر تحویل چک به متعهد له به جهت تحقق شرط با ارائه عدم پرداخت به موقع اقساط وام به طرفیت متعهد علیه و متعهد قابل طرح است.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا