آیا مالک میتواند با شکایت اموال مشاع قید شده در سند را تصاحب کند

ظ ه پرسیده شده در 8 ماه پیش
سلام.شخصی آپارتمانی را در طبقه اول خریداری نموده است. سند آپارتمان دارای دو بخش است؛ ۱. آپارتمان موضوع قرارداد؛ ۲. تعلق یک سوییت در پارکینگ به طبقه اول که در ظهر سند تصریح شده است. آنچه توافق طرفین بوده است صرفا آپارتمان بوده و سوییت مزبور خارج از قرارداد و باید در تصرف فروشنده باشد و خریدار نسبت به ان ادعایی نداشته باشد. البته در سند به آپارتمان موضوع قرارداد و متراژ ان تصریح شده، اما در ظهر سند در قسمت توضیحات به سوییت در پارکینگ اشاره شده است که متعلق به آپارتمان طبقه اول است.

حال زمان تنظیم سند وکیل فروشنده دادخواست فسخ به دلیل اینکه مبیع وفق سند دارای متراژ بیشتر و غیرقابل تجزیه می باشد داده است.

اولا. آیا فسخ مزبور قانونا صحیح است؟

ثانیا.با توجه به اینکه سوییت داخل پارکینگ جز متراژ آپارتمان نیست و مجزا است بحث غیرقابل تجزیه بودن صحیح است؟

ثالثا؛ ماده قانونی مزبور ناظر به مواردی است که طرفین غفلت یا جهل داشته باشند می باشد و یا در فرض مانحن فیه که طرفین علم دارند و حتی به آن تصریح می کنند نیز می شود؟

1 پاسخ
وکیل پایه یک دادگستری عضو سایت پاسخ داده شده در 8 ماه پیش
این موارد مستلزم رسیدگی قضایی برسی سوابق ثبتی وشروط ممندرج در قرارداد است لکن با توضیحی که داده اید به نظر می رسد از مصادیق ماده 355 قانون مدنی واز موجبات فسخ نیست
ماده 355قانون مدنی :
اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر این که در هر دو صورت، طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

تماس جهت اعطای وکالت

مشاوره حقوقی (همراه با هزینه)

سوال حقوقی دارم (رایگان)

دکمه بازگشت به بالا